Polityka prywatności

Korzystając z usług ARIWO, przekazujecie nam Wasze dane osobowe i inne informacje niezbędne do prawidłowego i rzetelnego wykonania naszych zobowiązań. Zależy nam abyście posiadali pełną wiedzę i świadomość dotyczącą wszelkich danych jakie zbieramy, w jakim celu je wykorzystujemy i w jaki sposób chronimy.

Wierzymy, iż pełna przejrzystość informacji w tym zakresie przyczynia się do podniesienia zaufania do ARIWO i z tego powodu zachęcamy do dokładnego zapoznania się z informacji umieszczonymi w niniejszym dokumencie.

Naszymi priorytetami są:
1. zapewnienie bezpieczeństwa
2. rzetelna informacja
3. przejrzystość
4. skuteczne działanie

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Opisane poniżej przetwarzanie i zabezpieczanie danych osobowych odbywa się zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej RODO.

2. Administratorem danych osobowych jest:
Grażyna Myczkowska Akademia Rozwoju i Wizerunku Osobistego, w skrócie ARIWO, z siedzibą tymczasową w Kołobrzegu, 78-100 Kołobrzeg, ul. Klonowa 17B/201, NIP 8511399674, zwana dalej ARIWO

3. ARIWO jest Usługodawcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 poz. 1422 z późn. zm.) i ustala niniejszą Politykę prywatności dalej „Politykę”, która odnosi się do zagadnień związanych z ochroną danych osobowych jaki i danych teleinformatycznych. Znajduje zastosowanie w ramach wszelkich usług lub stron internetowych ARIWO, w szczególności usług online w domenie ariwo.com.pl

4. Korzystanie z usług ARIWO oznacza akceptację zasad niniejszej Polityki.
ARIWO, aby móc realizować usługi, w zależności od ich typu (w tym zgłoszenie na szkolenie/warsztat/trening kompetencji, umowa o współpracy, sesja coachingowa, superwizja coachingowa, doradztwo HR), może przetwarzać wybrane z następujących danych osobowych Użytkowników:
imię i nazwisko lub nazwę firmy, dane teleadresowe, numery identyfikacji podatkowej, adresy e-mail, adresy korespondencyjne
informacje o udzielonych zgodach na przetwarzanie danych.

5. W wybranych przypadkach uzasadnionych celem przetwarzania ARIWO może zbierać również inne informacje istotne dla świadczenia wysokiej jakości usług, podnoszenia standardów bezpieczeństwa, rozwoju usług.
ARIWO przetwarza dane teleinformatyczne związane z korzystaniem ze stron internetowych

Dane osobowe przetwarzane są:

 • w celu i w zakresie koniecznym do realizacji zobowiązań wynikających z zawartych umów i zleceń
 • w celu prawidłowego świadczenia usług, w szczególności do przeprowadzania szkoleń/treningów/warsztatów i procesów coachingowych oraz procesów HR
 • w celu rozwoju i zarządzaniu relacjami z klientami
 • w celach rachunkowych
 • w celach informacyjnych i marketingowych – w szczególności informowania o zmianach w zakresie świadczenia usług oraz przesyłania informacji handlowych o nowych usługach, towarach lub inicjatywach,
 • w celu wykonania ciążących na ARIWO obowiązków wykrywania nadużyć i zapobiegania im

6. Dane osobowe są zawsze przetwarzane na podstawie odpowiedniej podstawy prawnej, w tym m.in. zgody wyrażonej przez Użytkownika. W przypadku rejestracji za pomocą formularza, wymagana jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptacja zasad niniejszej polityki.

7. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, którym najczęściej jest czas świadczenia usługi w oparciu o zawartą umowę, regulamin usługi lub zgodę udzieloną na przetwarzanie danych osobowych (np. proces coachingowy – przez cały okres procesu). Po zakończeniu tego okresu dane zostaną usunięte lub zanonimizowane z możliwością wykorzystania do celów statystycznych lub badawczych.

8. Dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przetwarzane przez okres wymagany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

9. W celu zapewnienia wysokiej jakości usług i narzędzi do przetwarzania danych ARIWO korzysta z pomocy firm trzecich (rachunkowość- kancelaria księgowa, www- firma hostingowa)

10. Warunki współpracy oraz ochrony danych osobowych przez te podmioty są uregulowane odpowiednimi umowami lub porozumieniami dotyczącymi powierzenia danych osobowych. Dokładamy staranności i dbamy o to aby dawali on gwarancje należytej ochrony danych osobowych.
Podmioty trzecie o których mowa powyżej mają siedzibę w Polsce.

Jakie uprawnienia i zobowiązania mają Użytkownicy?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, każdemu Użytkownikowi na mocy
RODO przysługują następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do swoich danych
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • prawo do przenoszenia danych osobowych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania
 • prawo do usunięcia danych
 • prawo do bycia zapomnianym
 • prawo do sprostowania swoich danych osobowych
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

11. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy lub wymogiem umownym. Użytkownik, którego dane dotyczą jest zobowiązany do podania danych osobowych, a w przypadku niepodania danych ARIWO może odmówić świadczenia usług.

12. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

13. Polityka prywatności może być przedmiotem zmian, ze względu na konieczność aktualizacji czy uwzględnienia nowych rozwiązań technicznych lub prawnych. Prawa Użytkownika wynikające z niniejszej Polityki prywatności jednak nie zostaną ograniczone bez wyraźnej zgody Użytkownika

Kontakt z ARIWO we wszelkich sprawach dotyczących obszarów poruszonych w Polityce prywatności prosimy kierować na adres biuro@ariwo.com.pl