W jakim zakresie będzie można wspierać projekty turystyczne z funduszy europejskich 2014-2020?

 Turystyka na Pomorzu Zachodnim jest jednym z najbardziej konkurencyjnych gospodarczo obszarów rozwoju, oddziałujących m.in. na poziom zatrudnienia, jakość życia mieszkańców, czy napływ kapitału inwestycyjnego. Obszar nadmorski województwa zachodniopomorskiego charakteryzuje się najkorzystniejszymi warunkami klimatycznymi w całym basenie Morza Bałtyckiego. Specyficzny klimat w powiązaniu ze zdrowotnymi właściwościami wody morskiej oraz obecnością źródeł wód wgłębnych i złóż surowców leczniczych, sprzyja funkcji sanatoryjnej i uzdrowiskowej . Walory te sprawiają, że województwo zachodniopomorskie jest niekwestionowanym liderem w Polsce pod względem udzielonych noclegów – wg danych GUS w 2012 roku udzielono 10,93 mln noclegów, z czego 8,41 mln turystom krajowym i 2,52 mln turystom zagranicznym.

W obecnej perspektywie wydatkowania funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, tj. do końca roku 2013, środki na inwestycje w obszarze turystyki zostały wyczerpane. Niebawem jednak wchodzimy w okres nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Powstaje zatem pytanie: w jakim zakresie będzie można wspierać projekty turystyczne wyżej wymienionej specjalizacji gospodarczej regionu?

  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) zwraca uwagę, że propozycje rozporządzeń unijnych w zakresie Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 wśród celów tematycznych i priorytetów inwestycyjnych nie wymieniają bezpośrednio turystyki. W związku z tym MRR sugeruje, aby projekty turystyczne powinny były traktowane jako element lokalnych strategii rozwoju, projektów związanych z kulturą i dziedzictwem kulturowym czy przedsiębiorczością.

  Projekty turystyczne będą mogły być zatem realizowane w ramach projektowanego celu strategicznego pt. Podnoszenie konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury – jako przedsięwzięcia w zakresie rozwoju działalności gospodarczej w obszarze turystyki. Ponadto, elementy przedsięwzięć turystycznych mogłyby pojawiać się w projektach z zakresu ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego (cel strategiczny Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów) .

  Tak sformułowane założenia dają wyraźny przekaz przedsiębiorstwom branży turystycznej, iż projekty przez nie planowane do realizacji w latach 2014-2020 – aby zwiększyć szanse ich dofinansowania – nie powinny się odnosić wyłącznie do prostych inwestycji w bazę noclegową, ale winny być ściśle powiązane z działaniami na rzecz zwiększenia dostępności i rozwoju zasobów naturalnych i kulturowych.

Dr Jerzy Ruszała

——

Por. M.Pawlos: Rozwój turystyki w Województwie Zachodniopomorskim w latach 1999-2010. Zeszyty Bałtyckie VII, Szczecin 2012
Por.www.mrr.gov.pl/fundusze/fundusze_europejskie_2014_2020/faq/Strony/Wsparcie_projektow_ turystycznych_i_kulturalnych_2014_2020.aspx