Inicjatywa JEREMIE – z czym to się je?

Inicjatywa JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) jest wspólną inicjatywą Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego na rzecz poprawy dostępu do finansowania rozwoju mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Środki unijne o charakterze zwrotnym transferowane są do MŚP z wykorzystaniem pośredników finansowych (np. funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, banków, itp.). Zadaniem wyspecjalizowanego Menadżera, który redystrybuuje te środki jest modelowanie inwestycji, wybór pośredników finansowych, monitoring oraz raportowanie na potrzeby Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym i Komisji Europejskiej.

W województwie zachodniopomorskim ostatecznymi odbiorcami wsparcia z Inicjatywy JEREMIE są głównie mikroprzedsiębiorstwa – tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i firmy zatrudniające do 9 pracowników. Dominują przedsiębiorstwa z branż: handel hurtowy i detaliczny, przetwórstwo przemysłowe oraz budownictwo. Struktura branżowa wspartych przedsiębiorstw zatem jest zbliżona do struktury branżowej województwa.

Wykres: Wielkość przedsiębiorstw – ostatecznych odbiorców Inicjatywy JEREMIE (stan na 31.12.2012)

wykres

Źródło: Ocena bezpośredniego i pośredniego wsparcia sektora MŚP w ramach RPO WZ…, op.cit., s.39

To co jest niewątpliwym atutem JEREMIE i odróżnia tę formę od dotacji (oprócz zwrotnego charakteru produktów) jest założenie, aby w większym stopniu, aniżeli w przypadku dotacji, wsparcie trafiło do podmiotów o krótkiej historii rynkowej, a rozkład terytorialny był bardziej rozproszony niż w przypadku beneficjentów dotacji [1]. Zatem pomimo, iż pieniądze z Inicjatywy JEREMIE trzeba oddać, to paradoksalnie ten właśnie produkt jest bardziej dostępny dla firm rozpoczynających działalność, niż tak wychwalane dotacje.

dr Jerzy Ruszała


[1] Zob. Ocena bezpośredniego i pośredniego wsparcia sektora MŚP w ramach RPO WZ oraz uzyskanie rekomendacji z zakresu wsparcia MŚP na przyszłą perspektywę finansową na lata 2014-2020. Raport końcowy. PSDB, Warszawa, marzec 2013r., s.47