2014-2020-krajowy program Wiedza Edukacja Rozwój

Program Operacyjny WER będzie się koncentrował na poprawie funkcjonowania poszczególnych polityk sektorowych oraz na zagadnieniach, dla których większą efektywność zapewni ich realizacja z poziomu krajowego, takich jak: innowacje społeczne, szkolnictwo wyższe, wsparcie osób młodych.

W programie, oprócz środków EFS  dostępne będą także środki Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych. Wsparcie programu będzie komplementarne do działań realizowanych na poziomie regionalnym.

W latach 2014-2020 to regiony będą zarządzały większością środków EFS, z których finansowane będą przedsięwzięcia dedykowane konkretnym osobom i grupom. Natomiast z pomocą PO WER, realizowane będą reformy systemowe w obszarach takich jak zatrudnienie, przystosowanie przedsiębiorstw i pracowników do zmian w gospodarce, edukacja oraz zdrowie – zaznaczył wiceminister infrastruktury i rozwoju Paweł Orłowski.

Na realizację programu dostępna będzie kwota ponad 4,4 mld euro z Europejskiego Funduszu Społecznego, a więc 18,46 mld zł oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych. Priorytety PO WER to:

  •  Osoby młode na rynku pracy: realizacja działań ukierunkowanych na bezrobotne osoby w wieku od 15-24 lat oraz poprawę ich sytuacji na rynku pracy;
  • Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji: wdrożenie reform systemów i struktur w wybranych obszarach polityk publicznych, kluczowych z punktu widzenia strategii Europa 2020 i krajowych programów reform;
  • Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju: wspieranie jakości, skuteczności i otwartości szkolnictwa wyższego jako instrumentu budowy gospodarki opartej o wiedzę;
  • Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa: realizacja działań nietypowych, innowacyjnych, ponadnarodowych, prowadzących do wypracowania rozwiązań w celu ich przetestowania przed przejściem do fazy wdrożenia, które w większości przypadków będzie miało miejsce na poziomie regionalnym, a także realizacja programów w zakresie mobilności ponadnarodowej;
  • Pomoc techniczna.

W kolejnej perspektywie EFS zarówno w POWER jak i w regionalnych programach operacyjnych, zostaną wprowadzone nowe rozwiązania takie jak:

  • Rejestr Usług Rozwojowych (RUR) – w formie ogólnopolskiej bazy podmiotów świadczących usługi edukacyjno-szkoleniowe finansowane ze środków publicznych, będzie on elementem wspierającym poprawę jakości szkoleń finansowanych ze środków publicznych;
  • rozwój kwalifikacji z zastosowaniem „bonów edukacyjnych” – planowane są działania obejmujące wprowadzenie systemu bonów szkoleniowych dla osób planujących podniesienie własnych kwalifikacji zawodowych, a także rozwój brokeringu edukacyjnego, jako skutecznego narzędzia łączenia oferty szkoleniowej z potrzebami odbiorców wsparcia (testowanie tych rozwiązań odbywa się obecnie w ramach PO KL na zasadzie pilotażu);
  • wykorzystywanie instrumentów zwrotnych – udzielanie tego typu wsparcia na preferencyjnych warunkach umożliwi przeciwdziałanie barierom w dostępie do kapitału w szczególności w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej.

źródło: https://www.mir.gov.pl/aktualnosci/Fundusze_Europejskie_2014_2020/Documents/Program_Wiedza_Edukacja_Rozwoj_01082014.pdf